Δείτε ΕΔΩ τις συγχαρητήριες επιστολές προς την ΣΟΝΕ

Ευχετήριες επιστολές προς τη ΣΟΝΕ

Εσωτερικός Κανονισμός της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος

 

ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ 
ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ - ΧΟΡΩΔΙΑΣ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ 
 

Άρθρο 1
Γενικά

Η συμμετοχή στην Ορχήστρα και Χορωδία της ΣΟΝΕ προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος εσωτερικού κανονισμού, όπως ισχύει ανά πάσα στιγμή με τις τυχόν τροποποιήσεις του. Αδυναμία τήρησης του παρόντος κανονισμού μπορεί να επιφέρει την απώλεια της ιδιότητας του μέλους της ΣΟΝΕ σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, κατόπιν σύγκλησης και σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ορχήστρα και Χορωδία της ΣΟΝΕ έχουν Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί πολίτες νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα,  ανεξαρτήτως φύλου,  ηλικίας 8-30 ετών. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των μελών, ως ημερομηνία γεννήσεως λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για τα κατώτερα όρια και η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης για τα ανώτερα όρια. 

2. Σε ειδικές συνθήκες και για τεχνικούς λόγους, τα όρια ηλικίας μπορεί να διαφέρουν για τις διάφορες κατηγορίες μουσικών οργάνων ή χορωδών / τραγουδιστών και καθορίζονται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ). 

Άρθρο 3
Χρονική δραστηριοποίηση

Το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης της ΣΟΝΕ (σχολικό έτος) ορίζεται από το τελευταίο Σάββατο του Αυγούστου εκάστου έτους, μέχρι την τελευταία Κυριακή του Μαΐου του επομένου έτους. Σε περίπτωση προγραμματισμένης συναυλίας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η πρώιμη έναρξη ή η παράταση του σχολικού έτους.

Άρθρο 4
Εισδοχή

1. Η εισδοχή στην Ορχήστρα και Χορωδία της ΣΟΝΕ γίνεται μόνο κατόπιν τακτικών ή εκτάκτων ακροάσεων. Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής των ακροάσεων, καθώς και το αντικείμενο των ακροάσεων (Χορωδία – Ορχήστρα) αποφασίζεται από το ΔΣ της ΣΟΝΕ και ανακοινώνεται εγκαίρως. 

2. Για την εισδοχή στη ΣΟΝΕ απαιτείται η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης (παθολόγου ή γενικού ιατρού και οφθαλμιάτρου) η οποία να πιστοποιεί την καλή φυσική κατάσταση του νέου μέλους και την ικανότητα του να συμμετάσχει στις δραστηριότητες της ΣΟΝΕ. 

3. Τα μέλη της ΣΟΝΕ υποχρεούνται σε ετήσια καταβολή εισφοράς που ανέρχεται σε πενήντα (50) ευρώ. Στην εισδοχή ανηλίκων μελών στη ΣΟΝΕ που συντηρούνται από τον γονέα ή κηδεμόνα, η εισφορά του πρώτου μέλους είναι πενήντα (50) ευρώ, του δεύτερου μέλους είναι τριάντα (30) ευρώ. Σε περίπτωση περισσοτέρων αδελφών ανηλίκων, κάθε μέλος από το τρίτο και άνω σε συνδρομή της τάξεως των είκοσι (20) ευρώ, καταβαλομένη από τον γονέα ή κηδεμόνα του.    

 

Άρθρο 5
Κάρτα μέλους

1. Με την εισδοχή στη ΣΟΝΕ, το νέο μέλος εφοδιάζεται με αυστηρά προσωπική κάρτα μέλους, την οποία οφείλει να φέρει μαζί του στις πρόβες και κατά τη διάρκεια της μετακίνησης του προς αυτές ώστε να πιστοποιείται η ιδιότητα του. 

2. Τα μέλη της ΣΟΝΕ υποχρεούνται να τηρούν σε καλή κατάσταση την κάρτα μέλους τους. Σε περίπτωση απώλειας, το μέλος οφείλει να ενημερώσει τη ΣΟΝΕ και την Εταιρεία παραγωγής ώστε να επανεκδοθεί νέα κάρτα. Το κόστος επανέκδοσης βαρύνει το μέλος.

3. Η κάρτα μέλους της ΣΟΝΕ αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο για την παροχή προνομίων ή προσφορών από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 

Άρθρο 6
Πρόβες

1. Για την άρτια προετοιμασία των μελών της, η ΣΟΝΕ διενεργεί μία πρόβα εβδομαδιαίως. Οι χρονικές λεπτομέρειες διεξαγωγής των προβών καθορίζονται με την έναρξη του σχολικού έτους και ανακοινώνονται στα μέλη της ΣΟΝΕ. 

2. Η παρουσία όλων των μελών της ΣΟΝΕ στις πρόβες είναι υποχρεωτική. Απουσία μέλους της ΣΟΝΕ από τις πρόβες που δεν οφείλεται σε σπουδαίο ή σοβαρό λόγο οδηγεί σε απώλεια της ιδιότητας του μέλους, κατόπιν απόφασης  του ΔΣ της ΣΟΝΕ. 

3. Σε περίπτωση απουσίας μέλους της ΣΟΝΕ για σπουδαίο και σοβαρό λόγο, το μέλος οφείλει να ενημερώσει με τον προσφορότερο τρόπο επικοινωνίας την γραμματεία της ΣΟΝΕ και να αιτηθεί την εξαίρεση του, το συντομότερο δυνατό από τη στιγμή που λαμβάνει γνώση της αδυναμίας του να παραστεί. Ως σπουδαίοι και σοβαροί λόγοι ενδεικτικά θεωρούνται οι εξής:

α) Ασθένεια του μέλους που δεν του επιτρέπει να μετακινηθεί και να συμμετάσχει στην πρόβα.
β) Κηδεία / επικείμενος θάνατος στενού συγγενικού προσώπου
γ) Γάμος ή βάπτιση συγγενούς α’ βαθμού ή αδελφού/-ης
δ) Εξετάσεις αναγνωρισμένων πτυχίων που λαμβάνουν χώρα την ημέρα της πρόβας
στ) Σχολικές ή Πανεπιστημιακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες
ζ) Ορκωμοσία συγγενούς α’ βαθμού ή αδελφού/-ης του μέλους
η) Απεργία ή καθ’ οιονδήποτε άλλο ανυπέρθετο τρόπο παρακώλυση του τρόπου μετάβασης του μέλους από τον τόπο διαμονής του στον χώρο προβών της ΣΟΝΕ. 

4. Οποιαδήποτε περίπτωση αιτήματος απουσίας μέλους λόγω σπουδαίου και σοβαρού λόγου, συζητείται σε έκτακτη σύσκεψη του ΔΣ της ΣΟΝΕ, το οποίο αποφασίζει σχετικά και ενημερώνει το μέλος σχετικά με τη δυνατότητα του να απουσιάσει. 

5. Σε περίπτωση που ζητηθεί από το ΔΣ, το μέλος της ΣΟΝΕ υποχρεούται να προσκομίσει σχετικά δικαιολογητικά ή έγγραφα που να αποδεικνύουν το σπουδαίο και το σοβαρό του λόγου απουσίας του. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης ικανοποιητικών κατά την κρίση του ΔΣ δικαιολογητικών, η απουσία του μέλους θα θεωρηθεί ως μη οφειλόμενη σε σπουδαίο ή σοβαρό λόγο και θα οδηγεί στην απώλεια της ιδιότητας του ως μέλος της ΣΟΝΕ.

6. Σε κάθε περίπτωση, η μη προσέλευση μέλους σε περισσότερες από τρεις (3) πρόβες, ανεξαρτήτως της ύπαρξης σπουδαίου ή σοβαρού λόγου,  οδηγεί σε αυτόματη απώλεια της ιδιότητας του μέλους.

7. Η παρουσία των μελών στη πρόβα πιστοποιείται με την υπογραφή τους στο παρουσιολόγιο.

8. Κατά τη διάρκεια της πρόβας, τα μέλη της Ορχήστρας και της Χορωδίας οφείλουν πλήρη προσήλωση στις οδηγίες, παραινέσεις και παρατηρήσεις του Μαέστρου και, κατά περίπτωση, του Υπεύθυνου Ήχου. 

9. Η παρακολούθηση της πρόβας από άτομα εκτός της ορχήστρας και της χορωδίας ή της εταιρείας παραγωγής επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας του ΔΣ της ΣΟΝΕ.

10. Κατά την έναρξη της πρόβας, είναι υποχρέωση των μελών της Ορχήστρας να έχουν τα όργανα τους συντηρημένα, σε καλή εξωτερική εμφάνιση και χορδισμένα. 

Άρθρο 7
Συναυλίες

1. Η ΣΟΝΕ εκδίδει πιστοποιητικά συμμετοχής των μελών της για κάθε συναυλία, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την επιβεβαίωση της καλλιτεχνικής τους εξέλιξης και κατάρτισης, ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου.

2. Οι συναυλίες διοργανώνονται κατά προτίμηση εντός του σχολικού έτους, εκτός αν πρόκειται για περίπτωση συναυλίας ειδικού ενδιαφέροντος και βαρύτητας, οπότε το σχολικό έτος μπορεί να παραταθεί ή να αρχίσει νωρίτερα.

3. Για την συμμετοχή των μελών στις συναυλίες ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους 2 έως και 5 του Άρθρου 6 περί προβών.

4. Απουσία του μέλους από περισσότερες από μία (1) συναυλία, ανεξαρτήτως της ύπαρξης σπουδαίου ή σοβαρού λόγου, οδηγεί σε αυτόματη απώλεια της ιδιότητας του μέλους.

 

Άρθρο 8
Αποχώρηση Μέλους

1. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους από τη ΣΟΝΕ για οποιοδήποτε λόγο, το δελτίο ταυτότητας, τα πιστοποιητικά προνομίων που σχετίζονται με την ιδιότητα του μέλους της ΣΟΝΕ, οι παρτιτούρες και τα ενδυματολογικά υλικά που έχουν υποστηριχθεί οικονομικά από τη ΣΟΝΕ, επιστρέφονται στη Διοίκηση.

2. Μέλος το οποίο αποχωρεί οικειοθελώς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους δεν δύναται να επανενταχθεί στη ΣΟΝΕ πριν την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους.

3. Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μέλους της ΣΟΝΕ πριν τη συμπλήρωση συμμετοχής του σε τρεις (3) πρόβες, η ετήσια συνδρομή του μέλους επιστρέφεται. Αν το μέλος έχει ήδη συμμετάσχει σε τρεις ή περισσότερες πρόβες ή σε επίσημη συναυλία της ΣΟΝΕ, σε περίπτωση οικειοθελούς του αποχώρησης, η εισφορά του δεν επιστρέφεται. 

4. Μέλος της ΣΟΝΕ που αποχωρεί λόγω αδυναμίας τήρησης του κανονισμού δεν δύναται να επανέλθει πριν από την έναρξη του μεθεπόμενου σχολικού έτους.

5. Η ετήσια εισφορά μέλους που αποχωρεί από τη ΣΟΝΕ λόγω αδυναμίας τήρησης του κανονισμού δεν επιστρέφεται. 

6. Μέλος της ΣΟΝΕ που υποπίπτει σε αδίκημα ποινικού χαρακτήρα, αποβάλλεται αυτομάτως και στερείται του δικαιώματος του να επανέλθει στη ΣΟΝΕ.

Άρθρο 9
Εμφάνιση – Παράσταση Μελών ΣΟΝΕ

1. Η εμφάνιση των μελών της ΣΟΝΕ κατά τις πρόβες θα πρέπει να είναι άνετη και να επιτρέπει την απρόσκοπτη χρήση των οργάνων, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να είναι προκλητική, άσεμνη ή να παραπέμπει σε μηνύματα αποτρόπαιου, σεξουαλικού, ρατσιστικού ή πολιτικού περιεχομένου. 

2. Κατά τις συναυλίες φέρεται η επίσημη εμφάνιση της ΣΟΝΕ, όπως έχει καθοριστεί και χωρίς τροποποιήσεις. 

3. Ο απαιτούμενος εβδομαδιαίος υποστηρικτικός εξοπλισμός των μελών της Ορχήστρας και Χορωδίας της ΣΟΝΕ καθορίζεται κατά την αρχή του σχολικού έτους και εκτάκτως, αναλόγως των αναγκών. 

Άρθρο 10
Εξέλιξη Μελών ΣΟΝΕ

1. Κάθε μέλος της Ορχήστρας μπορεί να καταλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους βαθμούς:

  • Μέλος
  • Υπεύθυνος
  • Κορυφαίος

2. Η εξέλιξη ενός μέλους της ΣΟΝΕ στον αμέσως ανώτερο βαθμό γίνεται με βάση τη συνολική του παρουσία και συμμετοχή, την τεχνική του κατάρτιση, τη συμπεριφορά και το ήθος του και το συνολικό του πνεύμα συνεργασίας με τα μέλη και τη Διοίκηση της ΣΟΝΕ. Παράγοντες όπως η ηλικία, η οικονομική προσφορά ή ο χρόνος παραμονής στη ΣΟΝΕ δεν αποτελούν κριτήρια εξέλιξης.

3. Οι κορυφαίοι και οι υπεύθυνοι ορχήστρας και χορωδίας της Σ.Ο.Ν.Ε. ελέγχονται από το ΔΣ της ΣΟΝΕ για την αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά την τάξη και οργάνωση που επικρατεί στις ομάδες τους, καθώς και για τον σεβασμό που θα πρέπει να διέπει τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

Άρθρο 11
Πνευματικά δικαιώματα

1. Οι παρτιτούρες που παρέχονται στα μέλη της ΣΟΝΕ, σε έντυπη ή  ηλεκτρονική μορφή, αποτελούν πνευματικά δικαιώματα της ΣΟΝΕ και ως εκ τούτου απαγορεύεται ή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή τους και διάθεση τους σε πρόσωπα ή φορείς εκτός ΣΟΝΕ, χωρίς την έγκριση του ΔΣ της ΣΟΝΕ.

2. Απαγορεύεται η δημόσια ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο ή φωτογραφικού υλικού από οποιαδήποτε δραστηριότητα της ΣΟΝΕ χωρίς την έγκριση του ΔΣ.

Κανονισμός ΣΟΝΕ

Διαβάστε εδώ τον κανονισμό της ΣΟΝΕ